PVS duyệt phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

PVS duyệt phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PVS) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó PTSC sẽ dùng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối để trả cổ tức tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Hội đồng quản trị công ty giao Tổng Giám đốc quyết định thời gian lập danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục liên quan.

BCTC năm 2020 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 20.180 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí vốn cao, cộng với phần lãi từ công ty liên doanh liên kết nên lợi nhuận sau thuế thu về 710 tỷ đồng, giảm 18,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 624 tỷ đồng. EPS đạt 1.046 đồng.

Tính đến 31/12/2020 PTSC còn 3.970 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 2.995 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 40 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã  thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành gần 478 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Năm 2021 PTSC đặt mục tiêu đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 560 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 7%.

Trước đó PTSC đã công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 5.670 tỷ đồng, giảm 35,3% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 335 tỷ đồng, giảm 18,7% so với 6 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm.