Từ ngày 15/2/2022, miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Từ ngày 15/2/2022, miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Cụ thể, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng khi được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đồng thời, cũng từ tháng 2/2022, Chính phủ giao Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp để hoàn thiện chính sách về kinh doanh BĐS, nhà ở. Theo đó, Chính phủ thống nhất xây dựng Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đối với Luật Kinh doanh BĐS, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục tiêu sửa đổi Luật Kinh doanh BĐS để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển thị trường BĐS theo cơ chế thị trường. Cùng với đó, hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh BĐS nhằm giải quyết bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Kinh doanh BĐS với các luật khác liên quan.

Về Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng rà soát vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để hoàn thiện chính sách về nhà ở, nhất là chính sách về: Quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển nhà ở bảo đảm tính dự báo quá trình phát triển. Hoàn thiện chính sách về nhà ở còn tồn tại, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật Nhà ở với Luật Đất đai và các luật khác liên quan.