Năm Bảy Bảy (NBB): Giám đốc môi giới Chứng khoán Bản Việt ứng cử Thành viên HĐQT độc lập

Năm Bảy Bảy (NBB): Giám đốc môi giới Chứng khoán Bản Việt ứng cử Thành viên HĐQT độc lập

HĐQT Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, thông qua kế hoạch bổ sung Thành viên HĐQT cũng như việc triển khai dự án.

Cụ thể, nhóm cổ đông sở hữu 58,85 triệu cổ phiếu NBB, tương ứng 75,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đề nghị ứng cử vị trí HĐQT với ông Nguyễn Bá Lân (Thành viên) và ông Phạm Thanh Vũ (Thành viên độc lập). Đáng chú ý, ông Vũ hiện đang làm Giám đốc môi giới tại Chứng khoán Bản Việt (VCI).

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thống nhất cơ chế hợp tác toàn diện giữa NBB với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh. Cụ thể, Đại hội chấp thuận cho NBB được hợp tác đầu tư, trước mắt là với CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII, công ty mẹ đang nắm hơn 56% cổ phần NBB) hoặc người có liên quan của CII trong việc hợp tác phát triển Dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

NBB ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các hoạt động hợp tác, đầu tư nêu trên nhưng không giới hạn các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, mua, bán thuê tài sản, thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh, hợp tác đầu tư và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh của NBB, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, hợp tác nêu trên được thực hiện với người có liê quan của NBB thì các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không được quyền tham gia biểu quyết.

Việc đầu tư, hợp tác toàn diện với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, với quy mô lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong BCTC hợp nhất kiểm toán gần nhất phải thực hiện công bố thông tin đến cổ đông trong thời gian sớm nhất.