TTC Hospitality bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đầu tư mạng lưới khách sạn 5 sao

TTC Hospitality bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đầu tư mạng lưới khách sạn 5 sao

Đại hội đã thông qua các tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phân phối lợi nhuận 2020; kế hoạch kinh doanh 2021; các điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán; chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch với đối tượng có liên quan của công ty; chủ trương đầu tư mở rộng thị trường giai đoạn 2021-2025 cũng như việc miễn nhiễm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận năm 2020 VNG đạt doanh thu thuần 461 tỷ đồng, đạt 120% so kế hoạch năm, đạt 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch năm, đạt 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch Covid-19, VNG sẽ không phân phối lợi nhuận vào các quỹ đầu tư, phúc lợi và khen thưởng hoặc chia cổ tức mà dành toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư vào các tài sản hiện hữu và mở rộng các địa điểm kinh doanh mới theo chiến lược.

TTC Hospitality bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đầu tư mạng lưới khách sạn 5 sao - Ảnh 1.